PRIVACYVERKLARING

Deze website respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Bij het (eerste) bezoek aan de website krijgt u een waarschuwing over het gebruik van cookies op onze site. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u ons cookies en volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website van myriambaaten.nl beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang onze websites bezoekt, totdat een nieuwe versie hier de huidige versie vervangt. Aan de datum onderaan de verklaring kunt u zien om welke versie het gaat.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website myriambaaten.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):

Myriam Baaten, Verdilaan8, Hilversum  T: +31 6 53365223 coach@myriambaaten.nl KvK: 51793636

Artikel 2 – Toegang tot de websites
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de websites
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is niet toegestaan. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de websites
Voor het goede beheer van de websites kan de beheerder op ieder moment:
– de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
– alle informatie verwijderen die het functioneren van de websites kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
– de websites tijdelijk niet beschikbaar hebben bijvoorbeeld om updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de websites, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
Beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd, vanwege het gebruik van de websites of diensten toegankelijk via internet en/of vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
Beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de websites. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze websites, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
De website van Myriam Baaten verzamelt geen persoonsgegevens. Hieronder wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie-gegevens, een online identificator, gebruikersnaam.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Hoewel op grond van artikel 6 niet relevant voor deze website, heeft iedere gebruiker op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG recht op inzage van en rectificatie of verwijderen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u denkt dat uw gegevens wel worden gebruikt kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via coach@myriambaaten.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de websites, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: coach@myriambaaten.nl
Indien u tijdens het bezoek van de websites enige persoonsgegevens tegenkomt (zowel per ongeluk, als opzettelijk of bij toeval), dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. De beheerder heeft een cookie reglement opgesteld welke van toepassing is op onze websites. Dit reglement vindt u hier.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de websites kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
·Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Myriam Baaten (coach@myriambaaten.nl)

Hilversum, 25 mei 2018